Psychologenpraktijk De Groot hanteert de volgende algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP):

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de patiënt (met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.)
  2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 8 dagen na de datum van verzending van de declaratie. De patiënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien door de patiënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
  4. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de patiënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De patiënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de patiënt . De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

 

De praktijk hanteert verder de volgende aanvullende voorwaarden:

  1. Facturen (bij niet-gecontracteerde zorg) worden opgestuurd met een betalingstermijn van 8 dagen na datum van verzending van de declaratie.
  2. Indien de betaling niet binnen 8 dagen na datum van verzending van de declaratie ontvangen is, en u geen contact hierover heeft opgenomen, ontvangt u een herinnering. Indien daarna aanmaningen noodzakelijk zijn worden hiervoor administratieve kosten in rekening gebracht van25 euro per aanmaning. De praktijk kan echter ook afzien van het verzenden van aanmaningen en de vordering overdragen aan derden, dit onder verwijzing naar bovenstaande algemene voorwaarden.
  3. Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch afgezegd te worden via 06-50247522: dit is kosteloos. Indien u niet of te laat afbelt wordt 30 euro in rekening gebracht. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed.
  4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de patiënt hanteert ligt bij de cliënt zelf.
  5. Mijn beroepsaansprakelijkheid, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.