Privacyverklaring Psychologenpraktijk de Groot - Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - De verplichting om nieuwe en bestaande patiënten te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens, hen te wijzen op hun rechten met betrekking tot deze verwerking, en hoe wordt omgegaan met datalekken.

 

 1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: Psychologenpraktijk De Groot.
 2. Contactgegevens bij vragen: info@psychologenpraktijkdegroot.nl of tel. Nr: 06-50247522.
 3. Gegevensverwerkingen met de meeste impact: intakegegevens.
 4. Persoonsgegevens die worden verwerkt: Naam (verificatie via ID-bewijs), adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, BSN, huisarts en intake gegevens. Verzekeringsgegevens.
 5. Doel van verwerking persoonsgegevens: Het doel en de grondslag van de verwerking van bovengenoemde intake gegevens is het kunnen maken van een op de betrokkene afgestemde psychologische behandeling in het kader van Basis GGZ. Het doel en de grondslag van de verwerking van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres is het juist kunnen communiceren met betrokkene over de behandeling. Het doel en de grondslag van de verwerking van BSN en geboortedatum is het checken van recht op verzekering bij de zorgverzekeraar als het gaat om verzekerde zorg. Het doel en de grondslag van de verwerking van gegevens betreffende de huisarts is het correct kunnen corrseponderen met de verwijzer.
 6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens: Gegevens zoals genoemd in punt 1 worden minimaal 15 jaar na afsluiting van de behandeling bewaard; dit is de wettelijke bewaartermijn van afgesloten dossiers zoals in onze sector is vastgelegd.
 7. Andere partijen met wie de persoonsgegevens worden gedeeld: Intramed (Praktijksoftware), Vecozo (internetportaal waar binnen de communicatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verloopt), STIPT (administratiekantoor) bij name van dhr. H. Bloem.
 8. Rechten van betrokkenen omtrent hun gegevensverwerking:
  * Recht van inzage: betrokkene heeft het recht te weten of en welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel. Hiervoor wordt verwezen naar de privacyverklaring. Betrokkene heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens die worden verwerkt. Op verzoek krijgt betrokkene daar een kopie van (papier of digitaal).
  * Recht van rectificatie: betrokkene heeft het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd, en onvolledige gegevens worden aangevuld. Als betrokkene de juistheid van gegevens betwist, wordt de verwerking daarvan (tijdelijk) beperkt. Aanvullingen en rectificaties worden ook doorgegeven aan andere ontvangers van betreffende persoonsgegevens.
  * Recht van gegevensverwijdering: betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten wissen. Het wissen van gegevens wordt zonder onredelijke vertraging en binnen drie maanden uitgevoerd. Als de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van zorg of anderszins uitvoeren van de behandelovereenkomst (bijvoorbeeld declareren) hoeft niet direct te worden voldaan aan het verzoek. Als een verzoek tot gegevensverwijdering wordt afgewezen wordt aan betrokkene schriftelijk laten weten waarom dat is. Indien alleen een onderdeel uit het medisch dossier wordt verwijderd, wordt vermeld dat een deel van de gegevens op verzoek van betrokkene is verwijderd. Andere ontvangers van de persoonsgegevens worden op de hoogte gebracht van de gegevenswissing. Er geldt echter geen verplichting om dit bij hen af te dwingen.
  * Recht op overdraagbaarheid van gegevens: betrokkene heeft het recht op dataportibiliteit. Op verzoek worden de persoonsgegevens van betrokkene verstrekt in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische dossiers: de persoonsgegevens die betrokkene zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens die betrokkene indirect heeft verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, vragenlijst of die voortkomen uit observatie. Het recht op dataportibiliteit geldt dus niet voor gegevens die betrokkene niet direct of indirect heeft aangeleverd, zoals conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die Psychologenpraktijk De Groot op basis van de door betrokkene verstrekte gegevens heeft vastgesteld.
 9. Wijze waarop betrokkenen deze rechten kunnen uitoefenen: Betrokkene kan zich wenden tot mevr. Drs. L. De Groot, praktijkhouder en behandelaar binnen Psychologenpraktijk De Groot.