Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden heeft de overheid sinds 2014 een verschuiving van de plaats van zorg opgelegd. De overheid wil toewerken naar meer zorg van kortere duur met meer eigen inbreng van patiënten (bijvoorbeeld door e-health, zie elders op de website) en meer zorg in de eigen omgeving van de patiënt. Hiertoe is de eerste- en tweedelijns GGZ verdwenen en hiervoor in de plaats kent de geneeskundige GGZ sinds 2015 drie echelons die een continuüm vormen waarmee gepaste zorg op de juiste plaats moet ontstaan:

*  de huisarts en praktijkondersteuner (POH GGZ)
*  de Generalistische Basis GGZ (4 productgroepen te weten Kort, Middel, Intensief en Chronisch)
*  de Gespecialiseerde GGZ (voor complexe problematiek)

Lichte en matige, niet complexe DSM-IV stoornissen worden behandeld binnen één van de vier productgroepen van de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Binnen deze productgroepen kan zwaardere problematiek behandeld worden dan eerder het geval was in de eerstelijns psychologische zorg. De psycholoog beoordeelt, afhankelijk van de ernst van uw klachten, in welke productgroep deze klachten het best behandeld kunnen worden. De productgroepen bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, psychologische consulten (face-to-face, e-health, blended) en consultatie van andere specialisten. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen de duur van deze producten. Het betreft kortdurende psychologische behandeling van maximaal 5, 8 of 12 gesprekken. De zorgverzekeraar vergoedt deze producten geheel vanuit de basisverzekering. Het product chronisch voorziet in een aanbod voor chronisch psychiatrisch zieken die hiermee ambulant behandeld kunnen worden.