Opbouw behandeldossier en inzage

Wanneer u in behandeling komt bij Psychologenpraktijk De Groot wordt er voor uw behandeling een dossier aangemaakt. Dit is de verslaglegging van uw behandeling. Een goede dossieropbouw omvat de volgende zaken: verwijsbrief van de huisarts, een intakeverslag en de onderbouwing van de zorgtypering c.q. DSM-5 classificering met, voor zover relevant, de onderbouwde zorgvraagzwaarte volgens de GB GGZ, een behandelplan met de verwachte behandeltermijn inclusief de resultaten van de Routine Outcome Measure (ROM), bij behandelingen langer dan 6 maanden evaluatieverslagen met eventuele wijzigingen op het behandelplan, de rapportage van de verschillende behandelsessies en tot slot de afsluitbrief aan de huisarts.

U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier, hiervoor betaalt u dan een onkostenvergoeding. Derden mogen niet zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming uw dossier inkijken of daaruit informatie opvragen. 

 

Privacy

Uw persoonsgegevens die voor de behandeling in de administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Voor psychologen geldt een geheimhoudingsplicht, hetgeen inhoudt dat geen informatie over u wordt opgevraagd of doorgegeven aan derden zonder dat u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (20 jaar) en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Bij aanvang van de behandeling wordt u gevraagd toestemming te geven voor rapportage naar de huisarts.

 

Afronding behandeling en effectmetingen
Psychologenpraktijk De Groot gebruikt Routine Outcome Monitoring (ROM) om de kwaliteit van de behandeling te meten en een goed inzicht te krijgen in het verloop van de behandeling. Voorafgaand aan de behandeling zal met de OQ-45 een voormeting worden gedaan. Na afloop van de behandeling volgt een nameting. Op basis van de uitkomsten van de metingen kan de behandeling waar nodig worden bijgesteld. Door het inzichtelijk maken van de behandeleffecten kan Psychologenpraktijk De Groot blijven werken aan kwaliteitsverbetering. Tevens zal u gevraagd worden een korte clienttevreden-heidsvragenlijst in te vullen (CQi).

De gegevens van de effectmetingen worden anoniem aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG is het onafhankelijke kenniscentrum voor GGZ instellingen en zorgverzekeraars in Nederland. De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen.

Effectmetingen
Psychologenpraktijk De Groot gebruikt Routine Outcome Monitoring (ROM) om de kwaliteit van de behandeling te meten en een goed inzicht te krijgen in het verloop van de behandeling. Voorafgaand aan de behandeling zal een voormeting worden gedaan. Na afloop van de behandeling volgt een nameting. Op basis van de uitkomsten van de metingen kan de behandeling waar nodig worden bijgesteld. Door het inzichtelijk maken van de behandeleffecten kan Psychologenpraktijk De Groot blijven werken aan kwaliteitsverbetering. De gegevens van de effectmetingen worden anoniem aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG is het onafhankelijke kenniscentrum voor GGZ instellingen en zorgverzekeraars in Nederland. De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen.